Protokoll/Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 

Styrelsen för Reumatikerföreningen i Kumla avlämnar följande verksamhetsberättelse för år 2010. 

Reumatikerföreningens uppgift: 

Tillvarata medlemmarnas intressen samt stimulera till ökad aktivitet, vilket medför ett friskare och bättre liv för våra medlemmar. Bedriva studieverksamhet i samar-bete med ABF samt informera, bl a i frågor som rör föreningen och vår verksam-het. Samverka med Reumatikerdistriktet, övriga handikapporganisationer och kommunala handikappråd för att förbättra reumatikernas situation i frågor rörande hemvård, färdtjänst, trafik, bostäder, miljö, rekreation och fritid. Verka för nyrekrytering av medlemmar. 

Medlemsantalet 

Medlemsantalet var vid årets början 179 st och vid årets slut 183 st. 

Styrelse och revisorer 

Ordförande Maj-Britt Karlsson 
Kassör Seved Eriksson 
Studieorganisatör Göte Johansson 
Ledamot Mary Carlberg, sekreterare, bitr studieorganisatör 
Ledamot Inga Fröberg, vice ordförande 
Ledamot Britt Edin 
Ledamot Margareta Erneskog 
Ersättare Gunilla Olsson, vice sekreterare 
Anna-Lisa Franzén 

Revisorer Janne Pihl 
Sten-Håkan Gustafsson 
Revisorersättare Bertil Larsson 

VERKSAMHETEN 

Föreningen har under året haft sju protokollförda styrelsesammanträden, ett ar-betsutskottssammanträde samt en planeringsdag. 

Februari 

Årsmöte Solbacka. Ca 60 medlemmar deltog. Efter mötesförhandlingarna under-hölls vi av Curt Fröberg med sång och musik med tema Karin Bergöö-Larsson. 

Maj 

Medverkan på Kumlamarknaden. Lottförsäljningen gick bra trots dåligt väder. 

20-årsjubileum i Rosendals Festgård, där ett 60-tal deltagare fick en god festmål-tid, en tipspromenad utomhus samt underhållning av Ingvar Larsson med piano-spel och ledning av allsång. Föreningen uppvaktades av Reumatikerdistriktet samt alla föreningar i länet. Reumatikerförbundets förtjänsttecken delades ut till Ulla-Britt Henriksson och Mary Carlberg. 

Augusti 
Utflykt till Fröbergs trädgård i Testa där ca 25 medlemmar deltog i 5-kamp och sedan bjöds på korv med bröd och kaffe med kaka. 

Oktober 

Medlemsmöte på Solbacka servicehus, där ca 40 medlemmar deltog. Helena Karlsson informerade från SPA-huset i Örebro. 

Utflykt till VW-muséet i Pålsboda, där 13 personer guidades av Bengt Holmgren och därefter visade Christer Gustavsson tillverkning av ullprodukter. 

December 

Julfest i Fylstakyrkans församlingssal, ca 60 medlemmar deltog, fick god mat och underhölls av elever från Kävestaskolans musiklinje. 

Övrigt 

Under året har vår lokal Smedjan varit öppen januari-maj och augusti-november varje onsdag mellan kl 15.00 – 17.00. 

Fyra gånger har föreningen haft cafékvällar i lokalen. 

Förutom våra egna aktiviteter har vi deltagit i: 

Brukarrådet 
Sociala rådet 
Samrådsgruppen 
Årsmöte, ABF 
Temadagar, USÖ Örebro 
Representantsskapsmöte 
Sommarträff, anordnad av Sydnärkeföreningen 
30-årsjubileum i Reumatikerföreningen Sydnärke 
30-årsjubileum i Reumatikerföreningen Karlskoga-Degerfors 
Kvarngårdens 30-årsjubileum 

STUDIER 

Studiecirklar: 

Medlemmarna har under året deltagit i 8 cirklar, bl a i ”Rörelse till musik”, läsecir-kel, ”Broderier” och ”Handarbete”. Cirklarna har bedrivits i Kumla. 

Kurser och konferenser: 

Representanter från föreningen har deltagit i kurser, konferenser och studieträffar: 

CDUST, studieplanering 
Processutbildning 
Planeringskonferens i distriktet 
Distriktsordförandekonferens 
CDUST, ordförandekonferens 
Egenträningsutbildning 
Studieorganisatörsutbildning, ABF 
Styrelseutbildning, ABF 
Utbildning i ledarskap och konflikthantering 
Förbundsstämma i Åre 

VATTENGYMNASTIK 

Vattengymnastik har pågått i Kumlahallen tisdagar, och i USÖ:s bassäng tisdagar och lördagar. 

EGENTRÄNING 

Egenträning i Kungsgårdens sjukgymnastiklokal har pågått måndagar och torsdagar. 

BOULE 

Boulespel har pågått i Västra parken varje tisdag under sommaren, avslutades med korvgrillning och kaffe i oktober. 

SLUTORD 

Vi har haft en god verksamhet och ett gott kamratskap inom föreningen. 
Deltagandet i våra olika aktiviteter har varit bra. 

Styrelsen vill framföra ett tack till alla som aktivt deltagit i föreningens verksamhet och önska ett framgångsrikt år 2011. 

Maj-Britt Karlsson 
ordförande 

Seved Eriksson 
kassör Göte Johansson 
studieorganisatör 
Mary Carlberg 
sekreterare 

Margareta Erneskog Inga Fröberg 
ledamot Britt Edin 
ledamot 
ledamot 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.